Het platform voor de hardlooptrainer in Nederland!

Lid worden? Klik hier

Bijscholing

Nieuwe algemene ledenvergadering op 29 juli

Nieuwe algemene ledenvergadering op 29 juli

Op 24 juni heeft de vereniging Hardlooptrainers Nederland haar algemene ledenvergadering gehouden.

De vereniging staat er goed voor en staat voor een aantal grote veranderingen waar de nauwere samenwerking met de Atletiekunie de voornaamste van is. Om de statutenwijzingen die daarvoor nodig zijn, goed te keuren is een nieuwe ledenvergadering gepland op 29 juli.

Tijdens de ledenvergadering in Brasserie De Smidse in Voorthuizen werd het financiële verslag en de jaarrekening van Hardlooptrainers Nederland gepresenteerd aan de leden. Aftredend penningmeester Henny Meijvis gaf hier nog een korte toelichting bij. De vereniging staat er financieel goed voor, voor dit jaar laat de begroting een klein overstand zien. Dit komt mede doordat de samenwerking met Arko Uitgeverij een kostenbesparing met zich mee heeft gebracht en daarnaast zijn de kosten van NLCoach weggevallen.

Financieel verslag 2015

Na het verslag van Derk Elemans namens de kascontrolecommissie werden de jaarstukken over 2015 goed gekeurd en werd het bestuur décharge verleend voor het financiële beleid. Henny Meijvis zal voor zijn vertrek nog een aantal zaken regelen, zodat de vereniging gewoon door kan blijven draaien zolang zijn fucntie vacant is. Behalve Henny Meijvis legt ook Alex Gijsbers zijn functie binnen het bestuur neer. Deze twee bestuursfuncties zijn op dit moment nog vacant. De overige bestuursleden zullen hun taken tijdelijk waarnemen.

Statutenwijziging

Zoals eerder vermeld gaat Hardlooptrainers Nederland een nauwere samenwerking met de Atletiekunie aan. Door deze samenwerking kan de vereniging meer bescherming bieden aan trainers. Ook wordt het via de kanalen van de Atletiekunie gemakkelijker om met nieuwe leden in contact te komen om zo het ledenbestand verder te laten groeien. Deze nieuwe samenwerking brengt zoals aangekondigd een aantal statutenwijzingen met zich mee. Omdat tijdens de ledenvergadering van 24 juni het quorum onvoldoende was om de statutenwijziging goed te keuren, is direct een nieuwe vergadering gepland op 29 juli.

Wilt u ook abonnee worden van ons magazine Proloop?

Meld u nu dan aan!